Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Bálind Zsuzsanna egyéni vállalkozó (felvett nevén Szeifert Zsuzsa), mint Adatkezelő által végzett személyes adatkezeléseivel összefüggésben

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet 13. cikke alapján Bálind Zsuzsanna egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja (a továbbiakban: Tájékoztató).

A Tájékoztató elérhető a www.lelekvarazs.hu/adatvedelem honlapon, valamint Adatkezelő székhelyén papír alapon nyomtatott formában, így az érintettek számára az bármikor hozzáférhető. Adatkezelő ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy e Tájékoztató rendelkezéseit a jogszabályi keretek között bármikor megváltoztassa, az érintettek megfelelő időben történő előzetes értesítése mellett. 

1. Az Adatkezelő adatai

Név: Bálind Zsuzsanna e.v., úgy, mint a „Lélekvarázs” közösség létrehozója
Székhely:
1113. Budapest, Vincellér utca 28. 1.em 2,
Nyilvántartási szám: 40051744
Adószám: 66858436143
E-mail cím:
zsuzsalelekvarazs@gmail.com

Felhívás: Bálind Zsuzsanna Adatkezelő ezoterikus és asztrológiai tartalmú írásait felvett nevén, Szeifert Zsuzsa néven publikálja, így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 8. §-ának rendelkezése értelmében a szerző jogokat e néven nyilvánosságra hozott művek tekintetében Bálind Zsuzsanna Adatkezelő gyakorolja.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),  

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

 

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

 

Személyes adat az az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

3. Az adatkezeléssel érintett természetesek személyek köre

 

Adatkezelő bármely szolgáltatását igénybe vevő természetes személy érintett.  

4. A kezelt adatkategóriák köre

Adatkezelő a vele kapcsolatban álló természetes személyek (ügyfelek) alábbi adatait kezeli:

· név

· születési hely, idő

· gyermek esetén a törvényes felügyeleti jogot gyakorló szülő neve és telefonszáma, valamint e-mail címe,

· lakcím

· telefonszám

· e-mail cím

· tanácsadással, konzultációval összefüggő adatok és feljegyzések

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Az adatok megszerzésének ideje, módja

· A kapcsolati és személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az érintettől szerzi meg a telefonos, írásos bejelentkezéskor vagy a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel kitöltésekor. Adatkezelő az általa használt közösségi felületen, így a Facebook zárt csoportjának működtetése során (Lélekvarázs -a belső titok). is találkozik személyes adatokkal, ahol szintén közvetlenül az érintettől szerzi meg a kapcsolati és személyes adatokat.

· A tanácsadással, konzultációval összefüggő adatokat Adatkezelő szintén közvetlenül az érintettől szerzi meg bejelentkezéskor, illetve a személyes vagy online konzultációk, beszélgetések során.

A fenti adatok hiányában Adatkezelőnek nem állna módjában az érintett által igényelt szolgáltatást teljesíteni, illetve igényeit érvényesíteni.

6. Az adatkezelés jogalapja

· az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, vagyis a tanácsadás, konzultáció sikeres lebonyolítása [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja],

· Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetését igazoló számlakiállítás keretében végzett adatkezelést az őt terhelő jogi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) a Számviteli tv. (2000. évi C. törvény) 169 §-ának (1), (2) rendelkezései értelmében folytatja.

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan szükségszerűen tudomására jutó GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatot a 9. cikk (2) bek. h) pontja alapján kezel az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében.

Felhívás: Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, így a gyermekek vonatkozásában készült asztrológiai elemzések és egyéb ezoterikus tanácsadások/konzultációk sikeres lebonyolításának érvényességéhez a gyermek törvényes képviselőjével/szülőjével kötött szerződés szükséges, ily módon szülői jelenlét nélkül – figyelemmel a GDPR (38) preambulumbekezdésére – 18. év alatti gyermek vonatkozásában szolgáltatást nyújtani nem áll módomban.

7. Az adatkezelés célja

A jelen Adatkezelési tájékoztató általános célja, hogy Önnek, mint Bálind Zsuzsanna Adatkezelő asztrológiai és ezoterikus szolgáltatásait igénybe vevő természetes személynek tájékoztatást adjon a személyes adataira vonatkozó adatkezelés körülményeiről. 

7.1 Az adatkezelés elsődleges célja az igényelt szolgáltatás teljesítése (tanácsadás, konzultáció), továbbá az ezen jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, illetőleg a jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pont, 9. cikk (2) bek. h) pont].

7.2 Döntés meghozatala érdekében automatizált adatkezelést, illetőleg profilalkotás céljából egyedi intézkedéseket Adatkezelő nem alkalmaz.

8. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat azonnal törli, ha az 5. pontban részletezett adatkezelési célok már nem indokolják a további adatkezelést.

Az adatkezelés az Adatkezelő által nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételéig, de maximum 5 évig tart.  

9. Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések

9.1 Adatkezelő az elektronikus formában létező adatokat a székhelyen lévő számítógépen őrzi, mely jelszóval védett, így ahhoz hozzáférési jogosultsággal kizárólag Adatkezelő rendelkezik. A papír alapú adatokat szintén a székhelyen tárolja, kulccsal zárható szekrényben elzárva.

9.2 Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket úgy választja meg, hogy azok kizárólag számára legyenek hozzáférhetők, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek. Az igénybe vett informatikai rendszer megfelel a GDPR előírásainak.

9.3 A papír alapú adatok őrzése kulccsal zárható helyiségben történik.   

10. Zárt Facebook csoporttal kapcsolatos adatkezelési körülmények (Lélekvarázs- a belső titok)

10.1 Kezelt adatok köre: felhasználó által megadott név, a felhasználó bejegyzései.

10.2 Adatkezelés célja: tájékoztatás az Érintett által igénybe vehető Szolgáltatásról, asztrológiával, ezoterikával kapcsolatos edukációs és szórakoztató tartalmak megosztása, a Szolgáltatás népszerűsítése.

10.3 Jogalap: az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja (Adatkezelő az érintettek hozzájárulását a csoporttagság létével igazolja, tekintettel arra, hogy a csoporthoz történő csatlakozás önkéntes alapú, az a felhasználó saját önálló döntésén múlik).

10.4 Adatkezelés időtartama: a Facebook csoport tagság fennálltáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagyis a csoportból való kilépésig tart.

10.5 Adattörlés: A saját bejegyzéseit a felhasználó maga tudja törölni. Amennyiben ez szükséges, az Adatkezelő kérésre tud bejegyzéseket törölni. Amennyiben a Felhasználó a Facebook csoportból kilép, az adatokhoz való hozzáférés az Adatkezelő számára automatikusan megszűnik.

11. Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

11.1 Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.

 

11.2 Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:  

· Kovács Attila Tiborné egyéni vállalkozó (Adószám: 41983854–1-43. Könyvviteli szolg.nyilv.sz: 120340), mint a könyvelési feladatok ellátása érdekében igénybe vett Adatfeldolgozó,

·  CSB IT Hosting &Consulting Bt. (Cg.: 18-06-106940, adószám: 27834866-2-18), mint a www.lelekvarazs.hu weboldal domain és tárhelyszolgáltatással kapcsolatosan igénybe vett Adatfeldolgozója,

· a számlázás a NAV ingyenes online felületén keresztül, a https://onlineszamla.nav.gov.hu/home oldalon történik.

 

10.3 A kezelt adatok az Adatkezelőn kívüli harmadik személy, címzett részére nem kerülnek továbbításra. 

12. Az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogosultságok  

Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett személynek a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogy Adatkezelő milyen adatait kezeli.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adatait Adatkezelő jogellenesen kezeli.  

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig, illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de Adatkezelőnek szüksége van az adatra valamilyen igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13. Jogorvoslati lehetőségek

13.1 Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz joga

Az érintett természetes személy jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályokba ütközik.  

 

A felügyeleti hatóság adatai: 

neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.  

honlapja: www.naih.hu  

 

Az érintett a panaszával közvetlenül az Adatkezelőhöz is fordulhat a fentebb meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

 

13.2 A bírósági eljárás kezdeményezése  

 

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályokkal ütköző módon kezeli, jogosult bírósághoz fordulni, és polgári peres eljárást indítani.   

Adatkezelő szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).  

 

14. Honlapra kihelyezett sütik (cookie-k)

A www.lelekvarazs.hu weboldal „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmaz. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja a weboldal.

Adatkezelő a weboldalon alkalmazott „sütik” használatáról részletesen a Sütitájékoztatóban nyújt információkat, amely a weboldalon www.lelekvarazs.hu/sutitajekoztato elérhető.